คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: คำถามเกี่ยวกับ MTN 035ใครสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ได้บ้าง?
adminPiman ทีมงาน asked 3 เดือน ago

ใครสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ได้บ้าง

1 Answers
adminPiman ทีมงาน answered 3 เดือน ago

ผู้ที่อาจมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ชายข้ามเพศ และ หญิงข้ามเพศ ที่มีอายุ 18-35 ปี ซึ่งไม่ติดเชื้อเอชไอวี มีสุขภาพแข็งแรง และมีประวัติมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับโดยสมัครใจอย่างน้อย 3 ครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีความถี่ในระดับนี้ในระหว่างที่เข้าร่วมการวิจัย โครงการวิจัยนี้จะรับอาสาสมัครประมาณ 210 คน จาก 7 หน่วยวิจัย ในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ไทย เปรู และมาลาวี

Your Answer