ในวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 แพทย์ประจำโครงการ และเจ้าหน้าที่พิมานคลินิกได้เข้าร่วมประชุมประจำปี โครงการ HPTN 083 ที่เมือง Washington DC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมการชุมได้แก่ :
1. พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คุณผ่องพรรณ เสาร์เขียว หัวหน้าพยาบาลและผู้ประสานงานโครงการ HPTN
3. คุณพิมพ์สุดา ปัญญาวงค์ เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำ Clinic Piman