กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้ (25 พ.ค.) เป็นต้นไป ได้ออกมาตรการเปิดกว้างให้คู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นที่อยู่พำนักในไต้หวันทั้งสองฝ่าย สามารถดำเนินการจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันได้แล้ว ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกัน สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยแต่ละท้องที่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันระบุว่า ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไต้หวัน อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่รักชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศที่การจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันได้ที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ถึงแม้การจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแบบการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกัน (ทั้งคู่ต้องเป็นชาวไต้หวัน) แต่สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันแสดงสถานะของตนในบางกรณีได้ เช่น ใช้สำหรับลงนามในหนังสือยินยอมให้คู่รักผ่าตัด, เป็นตัวแทนยื่นทำหนังสือเดินทางแทน เป็นต้น

หากทั้งคู่รักทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีสัญชาติไต้หวัน แนะนำให้จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันเพื่อออกเอกสารรับรองสถานะ สามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ได้ในบางกรณี

ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่พำนักในไต้หวัน ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีสถานะโสด หรือเคยจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศมาแล้ว หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นชาวต่างชาติของประเทศที่ยังไม่ยอมรับการสมรสของคนเพศเดียวกัน