เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 256๒ นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญ
ชวนหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์ตามแนวคิด “Know Your Status:
เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการรู้
สถานะการติดเชื้อของตนเอง จะได้สามารถดูแลสุขภาพและวางแผนการด าเนินในชีวิตต่อไป ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
ลดปัญหาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประชาชนทุกคนควรให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ

ที่มา : http://aidssti.ddc.moph.go.th/medias/view/133