รศ. นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันการตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงรับเป็นทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พระราชทานพระวโรกาสให้กรมควบคุมโรค ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมวันหยุดวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนตระหนักถึงการไม่รังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเอชไอวี และเพศภาวะรวมถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้ทราบทิศทางการทำงานของประเทศไทยในการลดการรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเอชไอวี และเพศสภาวะเพื่อมุ่ง สู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573

Credit : Rihes Cmu