ในวันที่ 17 กันยายน 2563 พิมาน คลินิก ได้เข้าร่วมฝึกอบรม “มาตรการป้องกันละวิธีการปฎิบัติระงับ อุบัติภัย”สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง