บุคลากร

 

ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
หัวหน้าโครงการวิจัย

 
  นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว
นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
 

แพทย์ประจำโครงการ

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

นพ.วาที สิทธิ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

เจ้าหน้าที่ และพยาบาลประจำโครงการฯ    

นางกนกพร วิบูลย์ณัฐกุล
Clinical QC

นายโสภณ ใบโพธิ์
Counselor

นางรัชนก ทรงสุภา
Research Nurse

นางสาวอมรรัตน์ ยางน้อย
Research Nurse

นางสาวรัตนาภรณ์ อินทราวิวารัตน์
Research Nurse

นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาวงค์ 
Research Nurse

นางสาวธาริดา ฉลาดธัญกรณ์
Research Nurse

นางสาวคชาภรณ์  ยศบุตร
Research Nurse

นางสาวสุนิสา ทาใจ
Administrator 

นายจักรพันธ์  ปันดง
Recruiter

 

นายสงกรานต์ ไวยโย
Nurse Assisstance


นางเบญจมารัตน์ กล้าหาญ
Nurse Assisstance

นางสมพิศ มณีรัตน์
Housekeeper