บุคลากร

 

ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
หัวหน้าโครงการวิจัย

 
  นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว
นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
 

แพทย์ประจำโครงการ

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

เจ้าหน้าที่ และพยาบาลประจำโครงการฯ    

นายโสภณ ใบโพธิ์
Counselor

นางรัชนก ทรงสุภา
Research Nurse

นางสาวอมรรัตน์ ยางน้อย
Research Nurse

นางสาวรัตนาภรณ์ อินทราวิวารัตน์
Research Nurse

นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาวงค์ 
Research Nurse

นางสาวธาริดา ฉลาดธัญกรณ์
Research Nurse

นางสาวคชาภรณ์  ยศบุตร
Research Nurse

น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณโสภา
Research Nurse 

นายจักรพันธ์  ปันดง
Recruiter

 

นายสงกรานต์ ไวยโย
Nurse Assisstance

นางเบญจมารัตน์ กล้าหาญ
Nurse Assisstance

นางสาวอังการินทร์ ศรีจันทร์มาก
Nurse Assisstance

 

นางสมพิศ มณีรัตน์
Housekeeper