ซึ่งเริ่มในปี 2012 (พ.ศ.2555) เป็นการวิจัยการใช้เพร็บในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศอังกฤษที่ต้องการประเมินประสิทธิผลของเพร็บในการนำเอาไปใช้จริงในระบบสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ การวิจัยแบ่งอาสาสมัครโดยการสุ่มออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเริ่มใช้เพร็บ (โดยการกินยาทรูวาดาวันละหนึ่งเม็ดตลอดเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ) ทันทีเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการวิจัย ส่วนกลุ่มที่สองต้องรอ 12 เดือนก่อนที่จะเริ่มใช้ PrEP สาเหตุที่กลุ่มที่สองต้องรอ 12 เดือนก่อนที่จะเริ่มใช้เพร็บนั้นเพราะระบบสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ณ เวลาที่การวิจัยนี้เริ่มยังไม่รวมการใช้เพร็บไว้ในระบบบริการและการวิจัยนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และผลกระทบของเพร็บสำหรับเปรียบเทียบกับการป้องกันวิธีการอื่น  และเนื่องจากเป็นการประเมินการนำเพร็บไปปฎิบัติจริงอาสาสมัครต้องไปรับยาที่คลินิกสุขภาพของรัฐบาลซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยอย่างประหยัดที่สุด
                   อาสาสมัคร 276 คนได้เริ่มใช้เพร็บทันที และอีก 269 คนอยู่ในกลุ่มที่รอ 12 เดือน ในกลุ่มที่ใช้เพร็บทันทีมี 2 คน ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการวิจัยและอีก 7 คนไม่สามารถติดตามได้ ส่วนกลุ่มที่รอ 12 เดือน มี 1 คนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อลงทะเบียน และ 12 คนไม่สามารถติดตามได้จากการประเมินผลระหว่างโครงการมีอาสาสมัครที่ติดเชื้อทั้งหมด 22 คน 3 คนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเพร็บทันที อีก 19 คน อยู่ในกลุ่มที่รอ 12 เดือนคิดเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันเท่ากับ 86% และในเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา (2557) คณะกรรมการดำเนินการของการวิจัยแนะนำว่าควรเริ่มให้เพร็บแก่กลุ่มที่รอ 12 เดือนทันที โดยไม่ต้องรอการวิเคราะห์ผลต่อ เช่นเดียวกับคณะกรรมการอิสระด้านการติดตามความปลอดภัยและข้อมูลของโครงการที่มีความเห็นสนับสนุนการให้เพร็บแก่อีกกลุ่มทันที
                  การนำเสนออีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เพร็บเฉพาะช่วงที่มีเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าเพร็บตามต้องการ