วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการที่กำลังศึกษาเพื่อป้องกันเอชไอวีอีกวิธีการหนึ่งจากบทความ “ความคืบหน้าของการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี” ผู้เขียนคือคุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากเวปไซด์ www.global-campaign.org
วิธีการที่เราจะพูดในวันนี้คือการใช้ไมโครบิไซด์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 
 
yes  ไมโครบิไซด์ คืออะไร

      ไมโครบิไซด์  คือ สารที่มีคุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ใช้เฉพาะที่ คือช่องคลอดหรือทวารหนัก  ไมโครบิไซด์มีหลายรูปแบบ เช่น เจล ครีม ยาเหน็บ แผ่นฟิล์ม สารหล่อลื่น หรือในรูปฟองน้ำหรือห่วงที่ปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ทีละน้อย  คำว่า “ไมโครบิไซด์” หมายถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติสำคัญ เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์และเชื้อโรคที่มากับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับผิวภายนอกเฉพาะที่
 
yes  ไมโครบิไซด์พร้อมมีให้ใช้ในขณะนี้หรือไม่

      “ยังไม่มี”  ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบสารหลายชนิดเพื่อศึกษาดูความเป็นไปได้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ/หรือการติดเชื้อทางเพศ

สัมพันธ์อื่น ๆ แต่ขณะนี้ยังไม่มีไมโครบิไซด์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลพอที่จะใช้กับคนทั่วไปได้ อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์กำลังติดตามดูผลิตภัณฑ์นำร่อง

กว่า 30 ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้มี 10 ชนิดที่ใช้กับสัตว์แล้วพบว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลและกำลังอยู่ในขั้นทดลองใช้กับมนุษย์ หากพบว่าผลิตภัณฑ์นำร่องเหล่า

นี้ได้ผลและมีการลงทุนมากพอ ก็อาจจะมี ไมโครบิไซด์ดี ๆ ให้ใช้ก่อนสิ้นทศวรรษนี้

yes   ไมโครบิไซด์ทำงานอย่างไร 

 ไมโครบิไซด์สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้โดย:

1)   ฆ่าหรือหยุดยั้งเชื้อโรค

2)   ยับยั้งการติดเชื้อโดยสร้างสิ่งกีดขวางระหว่างเชื้อโรคกับเซลล์ของช่องคลอดหรือทวารหนัก หรือ

3)   ป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อหลังจากที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว

          ที่ดีที่สุด ไมโครบิไซด์ควรมีกลไกเหล่านี้ทั้งหมดร่วมกันเพื่อออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่เพิ่มขึ้น
 
 
yes  ไมโครบิไซด์สามารถป้องกันการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ทุกชนิดหรือไม่

        เนื่องจากการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด (เช่นไวรัส หรือแบคทีเรีย)  ไมโครบิไซด์เท่าที่กำลังทดสอบฤทธิ์ยาอยู่นั้น มีอย่างน้อยชนิด หนึ่งที่สามารถป้องกันเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์  ท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครบิไซด์ต่างชนิดรวมกันและมีกลไกลการออกฤทธิ์หลายอย่าง

ย่อมป้องกันการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้น รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวีด้วย
 

yes  ไมโครบิไซด์ปลอดภัยหรือไม่

         ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชนิดล้วนต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนจะเข้าสู่ผู้บริโภค  นักเคลื่อนไหวด้านสุขภาพและนักวิจัยทำงานร่วมกัน อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทดสอบไมไครบิไซด์ในด้านคลินิกให้เป็นไปอย่างถี่ถ้วนและถูกหลักจริยธรรม
 
yes  มีใครบ้างที่กำลังทำวิจัยและพัฒนาไมโครบิไซด์

          งานวิจัยไมโครบิไซด์ในปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการกุศลและทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  กองทุนสาธารณะเหล่านี้ยังสนับสนุนงานวิจัย

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของการทดลองทางคลินิกที่เอื้อต่องานวิจัยและพัฒนาไมโครบิไซด์
 
yes  ทำไมเราจึงต้องใช้ไมโครบิไซด์ในเมื่อต่อไปเราก็จะมียาวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวีอยู่แล้ว

         ในการ “แก้ไข” ปัญหาการแพร่ระบาดเอดส์นั้น คงใช้กลยุทธ์หรือเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ เราคงต้องใช้กลยุทธ์การป้องกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม การเข้ารับการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ การวินิจฉัยการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการบำบัดรักษา การเข้าถึงถุงยางอนามัยสำหรับ

ชายและหญิงอย่างกว้างขวาง การเข้าถึงเข็มฉีดยาที่ปลอดเชื้อ และการใช้ยาต้านไวรัส ตลอดจนขยายขอบข่ายเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้กว้างขวางออก

ไปอีก  ไมโครบิไซด์น่าจะมีให้ใช้และเข้าถึงได้เร็วกว่าวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวี  เพราะแม้หลังจากจะค้นพบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลแล้วก็ตาม วัคซีนก็ดี

ไมโครบิไซด์ก็ดีต่างมีบทบาทที่ต่างกันและเสริมกันและกันในการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของโลกที่มีหลายรูปแบบอย่างผสม

ผสานในที่สุด