ขั้นตอนง่ายๆกับการตรวจเลือดเอชไอวี
                  หลายๆคนเดินเข้ามาที่คลินิกแล้วบอกว่า “ขอตรวจเลือดเอชไอวี และขอผลเร็วๆ ได้มั้ยครับ ขอไม่เกิน 30 นาที”
ความจริงแล้วการตรวจเลือดเอชไอวีนั้น เป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่อนไหวในด้านความรู้สึก หากผลเอชไอวีเป็นลบอาจดูเหมือนไม่มีอะไร แต่หากผลเป็นบวกคงต้องมีอะไรที่ต้องทำต่อหรือคิดต่อแน่นอน ดังนั้นการตรวจเลือดเอชไอวีที่พิมานนั้น จึงมีขั้นตอนดังนี้
                  1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาตรวจเลือด ที่พิมานคลินิกจะรับตรวจเฉพาะเกย์ สาวประเภทสองหรือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเท่านั้น และที่สำคัญอายุต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
                  2. ขอความยินยอมก่อนการตรวจเลือด เนื่องจากการตรวจเลือดเอชไอวีนั้น ต้องเป็นความสมัครใจของตัวผู้ตรวจเอง ดังนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาล จะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจเลือดและผลจากการตรวจเลือด ให้เข้าใจก่อน จากนั้นจึงขอให้ผู้มารับบริการลงชื่อว่าสมัครใจในการตรวจเลือด เพื่อแสดงว่าเป็นความสมัครใจจากผู้รับบริการ และเข้าใจกระบวนการจริงๆ
                  3. ให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือด การตรวจเอชไอวีนั้น การเข้าใจถึงผลเลือด พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ และการวางแผนหลังจากทราบผลนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นพยาบาลจะให้ความสำคัญมากต่อการให้การปรึกษาก่อนที่จะตรวจเลือด เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจและประเมินการตัดสินใจและความพร้อมที่จะตรวจเลือดอีกครั้ง ขั้นตอนนี้หาผู้รับบริการยังไม่พร้อม ก็สามารถตัดสินใจที่จะไม่ตรวจเลือดได้
                  4. การตรวจเลือดเอชไอวีโดยวิธีรู้ผลเร็ว ขั้นตอนนี้พยาบาลจะเจาะเลือดประมาณ 3 ซีซี และตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรู้ผลเร็ว ผลการตรวจจะมี 2 แบบคือ Reactive และ Non-Reactive โดยหากพบว่าผลตรวจเป็น Reactive คือสงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อทางเจ้าหน้าที่ต้องนำเลือดที่เจาะไปตรวจยืนยันต่ออีกวิธีโดยตรวจที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 7 วันในการกลับมาฟังผล หากเป็น Non-reactive แสดงว่าอาจจะไม่มีการติดเชื้อ ทั้งนี้พยาบาลจะพูดคุยเพื่อประเมินว่าเป็นระยะฟักตัวหรือไม่ในขั้นตอนที่ 3
                  5. การให้คำปรึกษาหลังการตรวจเลือด หลังจากผลเลือดออกแล้ว พยาบาลจะแจ้งผลการตรวจให้กับผู้รับบริการทราบถึงผล โดยหากผลเป็น Non- reactive ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลและพูดคุยถึงแผนในการลดความเสี่ยงและทำอย่างไรเพื่อให้ผลเป็นลบต่อไป แต่หากผลเป็น Reactive ก็จะแจ้งผลโดยประเมินความรู้สึก ความคิดและวางแผนร่วมกันในการดำเนินต่ออย่างไร และที่สำคัญคือการกลับมาฟังผลยืนยันอีกครั้งในอีก 7 วัน
                   
                ***หากผลยืนยันแสดงว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี (เอชไอวีบวก) พยาบาลจะให้คำปรึกษาเกียวกับการดูแลตนเอง การป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อ สิทธิการรักษา และแนวทางการปฏิบัติตัว