ชื่อโครงการวิจัย
          การคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นเพื่อเตรียมเข้าโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเพศชาย 

หัวหน้าโครงการวิจัย
         ศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
         1. เพื่อคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่จะดำเนินการศึกษา
         2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้และเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในอนาคต

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
          เป็นเพศชาย ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย รวมถึงสาวประเภทสองที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 16 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยเราจะ
ทำการคัดกรองอาสาสมัครจำนวน 1,800 คน

กระบวนการ
          อาสาสมัครจะได้รับการอธิบายโครงการฯและขอความยินยอมเพื่อการเข้าร่วมโครงการฯ หากยินดีและลงนามในเอกสารขอความยินยอมแล้ว จะได้รับการสัมภาษณ์ทางคอมพิวเตอร์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การให้คำปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และคำปรึกษาก่อนการตรวจเอชไอวี จากนั้นจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีรู้ผลเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 30 นาที และเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวี โดย
กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
หากผลการตรวจเลือดผิดปกติที่ต้องใช้การตรวจยืนยัน เจ้าหน้าที่จะส่งเลือดไปตรวจต่อที่ห้องปฏิบัติการและนัดให้กลับมารับฟังผลยืนยันการตรวจอีกครั้งประมาณ 7 วันหลังจากการเจาะเลือด เพื่อมารับคำปรึกษาหลังการตรวจเลือดเอชไอวี และหากพบว่ามีการติดเชื้อ ทางโครงการฯจะตรวจระดับซีดีสี่ให้ด้วย