ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางคลินิคพิมานเซ็นเตอร์ได้เข้าร่วมอบรม “เวทีชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์ด้านการป้องกันเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) ในกลุ่มประชากรหลักเพื่อยุิปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพและข้อจำกัดของการใช้ PrEP และถุงยางอนามัยในกลุ่มประชากรหลัก รวมไปถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความ้องการถึงวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากกลุ่มประชากรหลัก เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบการบริการอย่างครอบคลุม และเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนในการขับเคลื่อน PrEP เป็นหนึ่งแนวทางการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทยอีกด้วย