” PrEP @PIMAN ” หรือโครงการวิจัย “การศึกษาการยอมรับต่อการรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้า
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง” enlightened

ทำไมต้องศึกษาโครงการฯ นี้
จากงานวิจัยที่ทำทั้งในไทยและต่างประเทศที่ผ่านมาพบว่า การกินยาต้านไวรัสล่วงหน้าก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีทุกวัน (PREP) สามารถช่วยลดอัตราการติดเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงได้สูง
แต่ในประเทศไทยนั้น การเข้าถึงและการใช้ PREP ในทางปฏิบัติจริงๆ ยังคงจำกัด เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือการยอมรับต่อการใช้ยา PREP เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายของประเทศต่อการใช้ PREP ต่อไป
ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ของการให้ยา PREP ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือสาวประเภทสอง จทางโครงการฯ จึงต้องมีการศึกษานำร่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การพัฒนาและหาความเป็นไปได้ในการนำ PrEP มาใช้ในประเทศไทย เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และการยอมรับต่อการรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้า
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้า
3 เพื่อประเมินความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้า

คุณสมบัติของอาสาสมัครดังนี้
– ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง
– ยินดีเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการฯ
– สามารถพูด อ่านและ เขียนภาษาไทยได้
– อายุ 18 ปีขึ้นไป

จำนวนการรับอาสาสมัคร
ทางโครงการฯ จะรับอาสาสมัคร จำนวน 200 คน และติดตามเป็นระยะเวลา 12 เดือน

การติดตาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
– กลุ่มที่เลือกรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (ON PREP)
– กลุ่มที่ไม่เลือกรับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (OFF PREP)
– หมายเหตุ แต่ในระหว่างการติดตามนั้น อาสาสมัครสามารถตัดสินใจเปลี่ยนมารับประทานยา (ON PREP) ได้

หากต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
การเข้าร่วมโครงการฯ ท่านสามารถเลือกที่จะรับประทานยาหรือไม่รับประทานยาของโครงการฯ โดยท่านจะได้รับการติดตามที่คลินิกตามรูปแบบที่ท่านเลือก

ยาที่ใช้ในโครงการนี้คือยาอะไร?
หากท่านเลือกที่จะรับประทานยา ยาที่ใช้สำหรับโครงการวิจัยนี้คือ ยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของตัวยาเอ็มทริซิทาบีน 200 MG และยาทีโนโฟเวียร์ 300 MG โดยจะรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน
ท่านจะได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯรวมค่าเดินทาง จำนวน 100 บาท

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้
ได้รับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากตรวจพบความผิดปกติท่านจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับประทานยาต้านไวรัสล่วงหน้าเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับการป้องกันโดยวิธีปกติ เช่น ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น